فرماندار شهرستان کلات
مهدی ناصری
فرماندار شهرستان کلات