فصل دوم - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان

ماده 11 - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان بقرار زير است :
1- رسيدگی به شكايات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا حقوقی از :
الف - تصميمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی وشهرداريها و تشكيلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب - تصميمات واقدمات مامورين واحدهای مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها .
پ - آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتی و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و ياعدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات با خودداری از انجام وظايفی كه موجب تصييع حقوق اشخاص ميشود .
2- رسيدگی به اعتراضات وشكايات از آراء و تصميمات قطعی دادگاههای اداری هياتهای بازرسی وكميسيونهائی مانند كميسيونهای مالياتی ، شورای كارگاه ، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا" از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها .
3- رسيدگی به شكايات قضات ومشمولين قانون استخدام كشوری و ساير مستخدمين واحدها و موسسات مذكور در بند يك مستخدمين موسساتی كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگری و كشوری از حيث تضييع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات واشخاص مذكور در بندهای يك و دو اين ماه پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومی است .
تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و سايرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداری نميباشد .
تبصره 3- پرونده هائيكه برای رسيدگی به شكايات مربوط به اين بند در دادگاههای عمومی يا ديوان عالی كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهی به صدور حكم نگرديده بديوان عدالت اداری احاله خواهد شد .
قانون تفسير ماده11 قانون ديوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غير دولتی
موضوع تفسير:
با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداری آيا رسيدگی به شكايات عليه موسسات و نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غير دولتی نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداری می باشد يا خير؟
نظر مجلس :
ماده واحده - با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداری رسيدگی به شكايات عليه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غير دولتی نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداری می باشد.