فصل اول - تشكيلات ديوان

ماده 1- ديوان عدالت اداری كه دراين قانون ديوان ناميده می شوددر تهران مستقر و دارای 25شعبه خواهدبود. هرشعبه ازيك رييس ياعضو علی البدل تشكيل می گردد.رييس شعبه اول ، رييس كل ديوان بوده ومی تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونين ومشاورين وازدياد شعب به پيشنهادرييس ديوان وتصويب رييس قوه قضاييه تعيين می گردد.
تبصره 1- رييس ياعضوعلی البدل هرشعبه ديوان درمواردی كه نيازبه مشاور داشته باشندازرييس ديوان مكلف است يك كشاوربه شعبه معرفی نمايند ورای رييس شعبه پس ازكسب نظركتبی مشاورانشاءمی گردد. تبصره 2- رييس ديوان می تواند بعضی اختيارات خود را به معاونين تفويض نمايد
ماده 2 - روسا واعضاء علی البدل و مشاوران ديوان با حكم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب ميشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1378)

ماده 3 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران ديوان بايد واجد شرايط زير باشند .
الف - عدالت ، ايمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازين اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ايران .
ب - معروفيت به حسن اخلاق و امانت و عدم محكوميت جزائی كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتی است و همچنين نداشتن محكوميت به مجازتهای اداری يا انتظامی از درجه چهار به بالا .
ج - صحت مزاج و توانائی انجام كار قضائی و عدم اعتياد به مواد مخدر .
د- تابعيت ايران .
تبصره 1- اشخاصی كه به اتهام جرائم مذكور در بندب عليه آنان كيفر خواست صادر شده است مادام كه برائت حاصل نكرده اند از انتصاب به عضويت ديوان ممنوع اند .
تبصره 2- شورای عالی قضائی ميتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و ساير كسانيكه صلاحيت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی يا هيئت منتخب شورا مورد تائيد قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نمايد .
ماده 4 - بودجه ديوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
ماده 5 - حقوق رئيس كل ديوان و روسای شعب معادل حقوق پايه 10 قضائی وحقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پايه 9 قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران ديوان را شورايعالی قضائی تعيين ميكند .
تبصره - در صورتيكه حقوق قبل از انتصاب رئيس يا علی البدل يا مشاور ديوان بيش از حقوق معين در اين ماده باشد بهمان ماخذ دريافت ميدارد .
ماده 6 - رئيس و علی البدل و مشاور ديوان چنانچه از بين باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانيكه باين شغل اشتغال دارند از دريافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .
ماده 7 - نمودار تشكيلاتی ديوان عدالت اداری و همچنين تعداد پستهای سازمانی و عناوين آنها با همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و پس از تصويب و ائيد شورايعالی قضائی به مرحله اجراء در می آيد .
ماده 8 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و كارمندان ديوان نميتوانند در موسساتی كه تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنين نمی توانند نمايندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری مشاورت حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتها به استثنای شركتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذكور را بر عده گيرند .
ماده 9 - مدت خدمت كارمندان اداری و قضائی ديوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب ميشود .
ماده 1 - به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورين ديوان در دادگاه انتظامی قضات رسيدگی خواهد شد . تخلفات ديوان همان تخلفات قضات دادگستری ميباشد .