برگزاری جلسه امور کتابخانه ها با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب دکتر موسوی تبار و مدیر کل امور کتابخانه ها و اعضاء محترم با دستور کار:
1 . واگذاری ساختمان سابق بخشداری مرکزی به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
اهم مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد : 
1. ورود اداره کل کتابخانه های عمومی به کمیته برنامه‌ریزی استان و افزایش اختیارات فرمانداران در بحث تحقق بودجه.
2. استفاده حداکثری از پتانسیل مردم در بحث امور کتابخانه ها. 
3.بهره بری  از فضا های موجود شهرستان و استفاده صحیح از آن مثل ؛ تبدیل حسینه ها به قرآءت خانه. 
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid