برگزاری جلسه امور کتابخانه ها با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب دکتر موسوی تبار و اعضاء محترم با دستور کار:
1.برنامه ریزی بودجه پیشنهادی امور کتابخانه ها. 
2.برگزاری نشست کتابخانه 
اهم مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد : 
1. پیش بینی هزینه و برنامه ریزی جهت برقراری کتاب های صوتی نادر شاه افشار
2. ترویج کتابهایی در حوضه کشاورزی و کارآفرین در مناطق روستایی.
3.برنامه ریزی جهت هماهنگی بیشتر در خصوص برگزاری سومین هفته فرهنگی در حوضه کتابخانی. 
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid