کار گروه پسماند با حضور معاونت محترم فرمانداری با دستور کار بررسی مصوبات جلسات قبل ، اقدامات مورد نیاز برای سال نو و بررسی نحوه تفکیک زباله در مبدا شهرها و روستاها شهرستان کلات تشکیل شد. در ابتدا جلسه معاونت فرماندار ضمن تشکر از ریاست محترم محیط زیست بدلیل برخورد قاطع با متخلفان ،ادامه این روند را خواستار شدند .همچنین مقرر شد برای موضوع تفکیک زباله با توجه به اهمیت موضوع با دعوت از کارشناسان مطلع از استان و صاحب نظران شهرستان راهکارهای انجام تفکیک زباله در سطح شهرستان بررسی و اقدام گردد.
همچنین دراین جلسه برای استقبال از نوروز برنامه های برای پاکسازی محیط شهری و روستایی و مناطق گردشگری مصوب و به دستگاه مربوطه ابلاغ گردید.
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid