نقش بی بدیل حضرت زینب کبری (س) بعداز قیام خونین عاشورا بر کسی پوشیده نیست. این نقش در اجتماعی نمودن مبارزه با دستگاه ظلم وجور پر رنگ ونمایان است، بی دلیل نیست اعتقاد شیعیان که « کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود». گمان حکومت اموی این بود با تمام شدن عاشورای حسینی دیگر نام و نشانی از خاندان عصمت و طهارت باقی نخواهد ماند. اما سخنان زینب کبری (س) در میان مردم این تصور را به کابوسی بدل نمود که درکوتاه ترین زمان یزید مجبور به برائت از این اقدام شد.

مشکلات و معضلاتی که در میان اجتماع شایع شده است اگر با مردم و خصوصا افراد فرهیخته و صاحب نفوذ مانند شما مطرح کنیم، مانند خیلی از مشکلات میتوان برای آن راه حل عملی و عینی پیدا نموده و برآنها فائق شویم.

اینجانب ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری(س) بدینوسیله مراتب تقدیر و امتنان خود را از حضور شما دراولین همایش صیانت و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر شهرستان کلات ابراز می دارم. 

در این همایش در پی آن بودیم که از شما درخواست نمائیم به عنوان سفیر مبارزه بامواد مخدر در میان افراد و دوستانی که در حوزه نفوذ شما قرار دارند ، در این مهم مشارکت نمائید. چه برخورد قهری با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر که توسط جان برکفان حوزه های امنیتی و انتظامی انجام میشود تنها بخشی از این مبارزه بوده و موثر ترین پیشگیری و مبارزه از سوی خود مردم انجام می گردد.