جلسه کارگروه پسماند شهرستان کلات با دستور کار رسیدگی به زباله گاه های شهرداری کلات و زاوین و کارخانه آسفالت  ثامن و مدیریت پسماند کشتارگاه کلات برگزار شد. 
در این جلسه ابتدا با پیگیری مصوبات جلسات قبل مقرر شد شهرداری های شهر کلات و زاوین در خصوص فعال شدن مجدد بخش خصوصی در زمینه تفکیک زباله سریعا اقدام نمایند، همچنین در خصوص کارخانه آسفالت ثامن نیز مقرر شد بعد از صدور اخطاریه نسبت به اعمال قانون صورت پذیرد. 
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid